Utkomst under studietiden | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Studiestöd 

Studiestödet består av studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån. Studiestöd ansöks från Fpa.

Studiestödet finansieras av staten och är en förmån som betalas månatligen. Studiestödet är skattepliktig inkomst.

Bostadstillägget finansieras också av staten och betalas månatligen.

Bankerna beviljar studielån på ansökan. Det betalas av bankens tillgångar och vanligen börjar återbetalningen efter att studierna avslutats. Tack vare statsgarantin behövs ingen annan säkerhet. 

Se även:  Folkpensionsanstalten

Vuxenutbildningsstöd 

Utbildningsfonden beviljar vuxenutbildningsstöd för utbildning som leder till examen samt för kompletterande yrkesutbildning och tilläggsutbildning som ordnas av läroanstalt i Finland som är underställd offentlig tillsyn.

Stödet förutsätter att anställningsförhållandet som huvudsyssla hos samma arbetsgivare eller huvudsaklig företagsverksamhet varat minst ett år i en eller flera perioder.

För att få vuxenutbildningsstöd ska man vara studieledig och ledigheten ska oavbrutet räcka minst två månader. Om studierna sker i kortare perioder eller på deltid ska den sammanlagda ledigheten räcka minst 43 dagar.

Som studieledighetsdagar räknas högst fem dagar i veckan. I full studieledighetsmånad, det vill säga kalendermånad, ingår 21,5 studieledighetsdagar. Om studieledigheten hålls på deltid räknas en arbetsdag som inte är full som en hel studieledighetsdag.

Rätt till stöd 

Vuxenutbildningstillägget förutsätter arbetshistoria med arbetspensionsförsäkring. Med åtta års arbetshistoria kan man få stöd i maximala 15 månader. 

Om arbetshistorian är kortare än åtta år men likväl minst fem år intjänas stöd i 0,8 dagar per arbetsmånad. 

Vuxenutbildningsstödet är lika stort som personens inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenning utan skilda förhöjningar. Med en månadslön på 2 800 euro är vuxenutbildningsstödet ungefär 1 594 euro och med en månadslön på 3 000 euro ungefär 1 680 euro i månaden.

Vuxenutbildningsstöd kan betalas även för studier på deltid. Stödet betalas då månatligen i efterskott till ett lägre belopp (jämkat).

Stödtiden och stödbeloppet kan kontrolleras med räknaren på Utbildningsfondens svenska webbsidor.

I Proplus finns mera om finansiering av vuxenstudier, bland annat om stipendium för yrkesexamen och vem det beviljas.

Proplus är avsedd endast för medlemmar i Pro och användningen förutsätter skild inloggning.

Se även: Utbildningsfonden