Studieledighet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Löntagaren ansöker alltid själv om studieledighet, så utbildning/studier som arbetsgivaren bestämt om eller studier/utbildning som i kollektivavtalet överenskommits att sker på arbetstid omfattas inte av studieledighet.

Studieledigheten består av en eller flera, hela eller partiella lediga dagar efter varandra som beviljas för tidpunkt som överenskommits i förväg. Ledigheten kan beviljas för flera perioder så att man arbetar emellan.

Rätt till studieledighet 

Om anställningsförhållandet som huvudsyssla till samma arbetsgivare pågått sammanlagt minst ett år i en eller flera perioder, uppstår rätt till studieledighet i sammanlagt högst två år, som ska användas under en tid av fem år.

Om anställningsförhållandet som huvudsyssla till samma arbetsgivare pågått sammanlagt minst tre månader i en eller flera perioder, uppstår rätt till studieledighet i sammanlagt högst fem dagar. Ledigheten kan användas på en gång eller i flera delar.

Rätten till studieledighet gäller den arbetsgivare av vilken ledigheten ansökts. 

Ansökan om studieledighet

Studieledighet för mer än fem arbetsdagar ansöks skriftligt hos arbetsgivaren minst 45 dagar före ledigheten börjar.

Om studieledigheten räcker högst fem arbetsdagar ansöks den skriftligt eller muntligt minst 15 dagar före studierna börjar.

Beviljande av studieledighet

Då studieledighet ansöks för mer än fem dagar ska arbetsgivaren skriftligt meddela sitt beslut 15 dagar före studieledighetens början.

Då ledighet ansöks för högst fem dagar ska arbetsgivaren meddela sitt beslut sju dagar före utbildningen/studierna börjar.

Studieledighet ska beviljas om det inte finns tillräckliga grunder för att uppskjuta den till senare tidpunkt och studiernas/utbildningens innehåll uppfyller de förutsättningar lagen ställer.

Om arbetsgivaren skilt ber om det ska man uppvisa intyg över att studieledigheten använts på godtagbart sätt. 

Arbetsgivarens rätt att uppskjuta studieledighet

Arbetsgivaren har rätt att uppskjuta studieledigheten om beviljandet av den vid önskad tidpunkt medför betydande olägenhet för företagets verksamhet. Studieledigheten får av denna orsak framskjutas en gång med högst sex månader.

Om möjligheten till ifråga varande utbildning upprepas mer sällan än så, kan studieledigheten framskjutas högst tills följande motsvarande utbildningstillfälle anordnas.

Arbetsgivaren har också rätt att framskjuta studieledighet om det gått kortare tid än sex månader från den senaste ledigheten och avsikten inte är att avsluta utbildning eller studier som påbörjats under den tidigare studieledigheten.

Om företaget regelbundet sysselsätter minst fem personer kan arbetsgivaren på ovan nämnda grunder uppskjuta studieledigheten högst två gånger i följd.

Mera information om studieledighet finns i Proplus. Läs bland annat om vem i företaget som i första hand har rätt till studieledighet, om avbrytande av studieledighet, om att insjukna under ledigheten, ledighetens inverkan på anställningsvillkoren samt om vad man kan studera under studieledighet och hur man gör en ansökan om ledighet.

Proplus är avsett endast för medlemmar i Pro. Användningen kräver skild inloggning.

Övrigt

Statens författningsdata Finlex: Lag om studieledighet (273/1979), Förordning om studieledighet (864/1979)
Arbets- och näringsbyrån