Styrelsen | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Styrelsens uppgift är att sköta förbundets tillgångar och annan egendom. Därtill svarar den för kollektivavtalsverksamheten och övrig intressebevakning samt fattar beslut om den årliga verksamhetsplanen och budgeten.

Styrelsen sammankallar representantskapet till möte och förbereder mötesärendena. Styrelsen kan också vid behov ordna bindande eller rådgivande medlemsomröstningar.

Styrelsen tillsätter för sin verksamhetsperiod förhandlingsdelegationer för branscherna och vid behov intressebevakningskomittéer för sektorerna. Den kan också bilda forum på basis av examen, utbildning, språk eller för andra grupper som förverkligar förbundets syfte.

Verksamhetsperioden för Pros styrelse och dess ordförande (förbundets ordförande) är fyra år. Till styrelsen hör förutom ordförande 15–20 ordinarie medlemmar.

Representantskapet väljer styrelsens medlemmar från Pros alla fyra sektorer i relation till antalet medlemmar i sektorerna.

Styrelsen 2020-2024