Förhandlingsverksamhet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros styrelse ansvarar för förhandlingsverksamheten och godkänner kollektivavtalen. Styrelsen fattar beslut om avtalsmålsättningarna, uppsägning av kollektivavtal samt om arbetsstridsåtgärder och finansiering av dem.

Om endast Pros medlemsförening är undertecknare av kollektivavtal följer man förbundets stadgar. Det är då huvudsakligen föreningen som har beslutanderätt.

Det är förbundets ordförande som leder avtalsförhandlingarna. Intressebevakningens sektordirektörer och de ansvariga branschombudsmännen sköter om att förhandlingarna i sektorn framskrider.

Förhandlingsdelegationer

Vart och ett av Pros kollektivavtal har en förhandlingsdelegation.

Bland annat föreningarna kan föreslå medlemmar till förhandlings-delegationen. Förbundets styrelse utser förhandlingsdelegationerna.

Förhandlingsdelegationernas medlemmar väljs bland aktiva förtroendepersoner eller medlemmar i förbundets förvaltning.

Förhandlingsdelegationen ställer upp och föreslår kollektivavtals-målsättningar för styrelsen att godkänna eller förkasta. Förhandlingsdelegationen förfar på samma sätt vad gäller arbetsstridsåtgärder.

Den ansvariga branschombudsmannen fungerar som sekreterare för delegationen.