Kollektivavtal | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Kollektivavtal

Vad är ett kollektivavtal? Vad bestäms i ett kollektivavtal? Vem förhandlar det och hur vet man vilket avtal som tillämpas i arbetet?

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan fackförbund och arbetsgivarförbund om branschens minimianställningsvillkor.

Kollektivavtalet bestämmer minimivillkoren för anställningsförhållandet, till exempel för lön, semester och sjukledighet. I kollektivavtalet kan inte avtalas sämre anställningsvillkor än i lagen och i det personliga arbetsavtalet kan man inte avtala om sämre villkor än i kollektivavtalet. Man kan förstås alltid förhandla sig ett bättre arbetsavtal än minimivillkoren. I kollektivavtalet har också förhandlats om arbetstider och övertidsersättningar. Viktiga helheter i Pros kollektivavtal är bland annat skiftarbetstillägg, lön för resetid och lön vid sjuk- och moderskapsledighet, semesterpremie och jourersättningar.

I kollektivavtalen finns det mest bestämmelser om arbetstid, såsom utjämning av arbetstid i skiftarbete, skiftarbetstillägg och lediga dagar i veckan.

Jämför själv vilken nytta du har av kollektivavtalet.

Vad avtalas

Vad bestämmer kollektivavtalet

Vad bara lagen skulle bestämma

Lönesättning

Minimilönerna bestäms av ett jämlikt lönesystem, som bl.a. grundar sig på kompetens och arbetets svårighetsgrad. Man får själv förhandla en personlig lön.

Ingen minimilön. Arbetsgivaren kan bestämma lönen.

Arbetstid

Skiftarbets- och lördagstillägg, utjämningsdag (s.k. pekkasdag)

Inga skiftarbetstillägg eller utjämningsdagar.

Semesterpremie

Betalas 50 % av semesterlönen.

Ingen semesterpremie.

Kort tillfällig ledighet

Avlönad ledighet för vård av sjukt barn och ordnande av vård.

Oavlönad ledighet, begränsad vad gäller barnets ålder och ledighetens längd.

Lön för sjuktid

Betalas för fyra veckor – tre månader.

Betalas för högst nio dagar.

Lön under moderskapsledighet

Betalas för tre månader.

Ingen lön under moderskapsledighet.

Faderskapsledighet

Lön beroende på kollektivavtal.

Ingen skyldighet att betala lön för faderskapsledighet.

Dagtraktamente för resor

Betalas

Betalas inte.

Användning av fritid för arbetsresor

Ersätts vanligen (beroende på kollektivavtal)

Ingen ersättning.

Söckenhelger

Fridag(ar) nämns

Nej

Beredskap och jour

Ersättningar bestäms.

Bara minimiersättning vid s.k. beredskap i bostaden.

Vikariatersättning

10–35% lönetillägg

Ingen ersättning.

Anmälningstid vid permitteringar

Rentav två månader

14 dagar.

Möjlighet att avtala lokalt om ärenden

I vissa ärenden, villkor för avtalande i kollektivavtalet.

Nej.

I kollektivavtalen finns bestämmelser som lagstiftningen inte alls tar ställning till. Sådana är till exempel reseersättningar, semesterpremie och utjämningsledigheter eller lön för sjuktid och moderskapsledighet. Skrivningarna i kollektivavtalen varierar mellan branscherna, se kollektivavtalet för din egen bransch.

Kollektivavtalen är vanligen för en bransch. Kollektivavtalet binder såväl medlemmarna i fackförbundet som arbetsgivarna i det arbetsgivarförbund som ingått avtalet. De här avtalen kallas normalt bindande. Därtill finns det kollektivavtal med så kallad allmänt bindande verkan, som binder alla arbetsgivare och arbetstagare.

Hur vet jag vilket kollektivavtal som tillämpas på mig?

Då du börjar på ett nytt jobb, kontrollera först vilket kollektivavtal som tillämpas på din befattning. Uppgiften framgår av arbetsavtalet du undertecknat. Vanligen bestäms kollektivavtalet snarare enligt din bransch än enligt din arbetsuppgift.  Det arbetar till exempel marknadsföringsassistenter i alla Pros branscher. Minimilön, arbetstider och andra anställningsvillkor beror på i vilken bransch assistenten arbetar.

Allmänna uppgiftsbenämningar i Pro är till exempel (ansvarig) arbetsledare, kundrådgivare i call center, dokumenterare, skiftesmästare, systemingenjör, bokförare, teknisk expert, it-expert, produkt- eller kundservicechef, personal- eller marknadsföringsassistent, laborant, försäljningschef, säljare, avtalshandläggare, sekreterare, löneräknare och planerare.

Närmare information om kollektivavtalet för din bransch får du av din förtroendeman eller från Fackförbundet Pros anställningsrådgivning. Du når de sakkunniga i anställningsrådgivningen vardagar klockan 8.30–16 på nummer 09 1727 3442. Du kan också sända en elektronisk kontaktbegäran från Proplus

Varifrån kommer kollektivavtalet?

Förbundets målsättningar för kollektivavtalen får vi genom att fråga direkt av medlemmarna. En del av önskemålen kan man främja på arbetsplatserna med hjälp av förtroendemannen, en del är ändringsförslag till kommande kollektivavtal.

Pros styrelse utser medlemmarna i förhandlingsdelegationerna för fyra år, att jämlikt representera stora och små företag, olika landskap och bägge könen. Pro förhandlar ungefär 75 kollektivavtal och tjänstekollektivavtal och det finns lika många branschvisa förhandlingsdelegationer som det finns avtal. Förhandlingsdelegationerna består av aktiva Pro-medlemmar som arbetar i respektive bransch.

Delegationerna sammanträder 4–6 gånger i året, oftare då kollektivavtalsförhandlingarna närmar sig. Medlemmarnas avtalsönskemål kommer till förhandlingsdelegationerna och de större branschernas förtroendemannamöten. Förbundets gemensamma målsättningar uppkommer då Pros styrelse lyfter fram de fem–sex viktigaste målsättningarna av dem som förhandlingsdelegationerna bearbetat.

Då målsättningarna fastställts utses förhandlarna. Vart och ett kollektivavtal förhandlas åtminstone av sektordirektören, ansvariga branschombudsmannen och förhandlingsdelegationens ordförande för ifrågavarande bransch.

I förhandlingarna är det viktigt att förhandlarna kan sätta sig in i andras roll och hålla sitt ord. Då man känner motparten, vet man hur spänt man kan dra åt en fråga. Pros förhandlare har varit med om det mesta och vet att kompromisser är oundvikliga. Om man inte ger efter i något får man aldrig något avtalat. Läs mer (på finska) om interaktionsfärdigheter i förhandlingar.

Då resultat nåtts behandlar medlemmarna i förhandlingsdelegationen resultatet och förbinder sig till det. Det informeras om resultatet då branschens förhandlingsdelegation i Pro samt Pros styrelse och arbetsgivarförbundets styrelse har godkänt det.

Kollektivavtalen Pro förhandlat