En imponerande grupp nya aktörer till Pros förvaltning | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

En imponerande grupp nya aktörer till Pros förvaltning

29.1.2021 kl. 15:18
|

Pros förvaltning har kompletterats med nya aktörer. Pros representantskap och styrelse fick nya ledamöter i och med fusionen i årsskiftet med Försäkringsmannaförbundet. Dessutom utsågs 342 medlemmar till Pros branschvisa förhandlingsdelegationer för den kommande fyraårsperioden.

Pro Nyheter

Försäkringsbranschens företrädare Merja Koistinen (If), Miia-Maria Korvenoja (Pohjola), Antti Mykkänen (Fennia) och Petri Virala (Ilmarinen) inleder arbetet i Pros representantskap. Dessutom utsågs Iiro Ketola (LähiTapiola) till Pros styrelse. Pros styrelse konstaterade på sitt möte utnämningarna som gjorts i Försäkringsmannaförbundet.

Styrelsen utsåg också en imponerande grupp nya aktörer till de branschvisa förhandlingsdelegationerna. 342 aktörer inleder siitt arbete i förhandlingsdelegationerna. Av dem är 186 (54 %) män och 156 (46 %) kvinnor. Till en del förhandlingsdelegationer erbjöds det fler medlemmar än det fanns platser.  

Medlemmarna i förhandlingsdelegationerna är i första hand aktiva förtroendepersoner på arbetsplatser eller representanter för förbundets förvaltning. De för med sig fältets synpunkter till Pros intressebevakningsarbete. 

- Det är viktigt att förhandlingsdelegationens medlem känner sitt eget arbets- eller tjänstekollektivavtal bra och kan se hur avtalet borde utvecklas. Medlemmarna i förhandlingsdelegationen är ibland tvungna att mycket snabbt ta ställning till något. Man måste känna situationen på den egna arbetsplatsen för att kunna analysera hur någon ändring i avtalet skulle inverka i praktiken, säger Antti Hakala, direktör för finanssektorn samt ict- och kommunikationssektorn.

Givande arbete

Förhandlingsdelegationernas arbetsfält är vitt och mångsidigt. Enligt Hakala följer förhandlingsdelegationerna till exempel med hur det som överenskommits i arbets- och kollektivavtal förverkligas. Dessutom är det aktuellt att iaktta coronapandemins inverkan såväl på medlemmarnas vardag på arbetsplatserna som vidare i hela branschen. Förhandlingsdelegationerna följer med hur stora lagstiftningsprojekt avancerar och inverkar i den egna branschen, såsom reformen av samarbetslagen samt främjandet av lokalt avtalande och löneöppenhet.

Under våren kommer tankarna att börja övergå till den egna branschens arbets- eller tjänstekollektivavtalsförhandlingar, vilka inleds på hösten eller senast i början av år 2022.

- Jag upplever kollektivavtalsärendena som väldigt viktiga under den kommande perioden och delvis utmanande på grund av den rådande svåra tiden. I förhandlingsdelegationen kan jag inverka på eventuella ändringspunkter i kollektivavtalet eller åtminstone får jag en möjlighet att försöka göra det. I kollektivavtalsförhandlingarna förhandlar man sedan frågornas slutliga form, beskriver Maarit Linervo, ordförande för förhandlingsdelegationen för mediebranschens tjänstemän. Linervo tycker att arbetet i förhandlingsdelegationerna är givande. Där kan man till exempel dela erfarenheter, praxis och sätt med andra som arbetar i samma bransch. Dessutom ger det en okomplicerad och naturlig kontakt till förbundets beslutsfattande organ.

Förhandlingsdelegationernas storlek varierar 

Antalet medlemmar i förhandlingsdelegationerna varierar beroende på avtalsbranschens storlek. De största förhandlingsdelegationerna har 16 medlemmar, medan mindre bara har en medlem eller två.  Till förhandlingsdelegationen för mediebranschens tjänstemän, som Linervo representerar, utnämndes fem medlemmar.

- Som mediebranschens tjänstemän är vi en rätt liten avtalsbransch. Men jag upplever att vår förhandlingsdelegations uppgift är desto viktigare. Vi måste upprätthålla den lilla utmanande avtalsbranschen och göra den synlig.

Hakala berättar att förhandlingsdelegationerna vanligen sammanträder ungefär fyra gånger per år.  Under arbets- och tjänstekollektivavtalsförhandlingarna sammanträder de alltid vid behov. Om förhandlingsomgången är svår kan mötena vara fler.

- Jag tycker det är viktigt att vi sammanträder tillräckligt ofta. Så hinner vi i lugn och ro gå igenom önskade ärenden och planera programmet och ärendena för nästa gång, så att det också blir tid över för att utbyta erfarenheter och vad som hänt samt för frågor. Kamratstöd är det bästa stödet och fungerar också som resurs i det egna arbetet, säger Linervo.

Hon anser att det också är viktigt att det i förhandlingarna finns representanter från olika håll i Finland. 

- Då blir även perifera regioner hörda. Det ger vidare synsätt och perspektiv på saker.

Det finns totalt 57 förhandlingsdelegationer i Pro. Flest finns det i servicesektorn, där de är 19 till antalet. Tvåa är den offentliga sektorn med 12 förhandlingsdelegationer. Industrisektorn har 10, ict- och kommunikationssektorn samt finanssektorn har vardera åtta förhandlingsdelegationer. 

Arbetet i förhandlingsdelegationerna 

Pros förhandlingsverksamhet leds av förbundets ordförande, men det praktiska förhandlingsarbetet i sektorn leds av sektordirektören.

Förbundets förhandlingar förs av förbundets ordförande, sektordirektörerna, de ansvariga branschombudsmännen och andra förhandlare som förbundets ordförande utsett. Ordförande och vice ordförande för de branschvisa förhandlingsdelegationerna deltar i arbets- eller tjänstekollektivavtalsförhandlingarna för sin egen bransch. Undantag utgörs av de branscher där antalet avtalsförhandlare har begränsats. Då utser förbundets ordförande förhandlarna efter att ha hört förhandlingsdelegationen.

Pro har en förhandlingsdelegation i varje avtalsbransch, med uppgift att 

• ge förslag till styrelsen om avtalsmålsättningar för den egna avtalsbranschen, 
• föreslå godkännande eller förkastande av resultatet för arbets- eller tjänstekollektivavtalsförhandlingarna, 
• vid behov föreslå inledande av stridsåtgärder och 
• ge anvisningar för den egna avtalsbranschens förhandlingsverksamhet.

Förhandlingsdelegationen gör sig förtrogen med utvecklingsutsikterna för det egna avtals- och verksamhetsområdet, arbetsgivarnas linjedragningar och strategier i branschen, verksamhetsområdets näringspolitik och lagstiftningsutveckling som gäller branschen samt internationell påverkan i branschen.   

Om kollektivavtal på företagsnivå inte har en förhandlingsdelegation på förbundsnivån, kan styrelsen för föreningen som representerar medlemmarna fungera som förbundets förhandlingsdelegation.