Vad är ett tjänstekollektivavtal? | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Parterna i statens tjänste- och arbetskollektivavtal är  Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) samt statens huvudavtalsorganisationer, det vill säga ditt eget förbund Fackförbundet Pro (STTK), Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL (FFC) och Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA). Avtalen utgörs av avtal på centralnivå och preciserande avtal på ämbetsverksnivå. 

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal på centralnivå samt preciserande avtal på ämbetsverksnivå tillämpas i statens ämbetsverk. 

Avtal på centralnivå är bland annat statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal, arbetstidsavtal, semesteravtal och avtal om ersättning av resekostnader.

Avtal på ämbetsverksnivå är preciserande tjänste- och arbetskollektivavtal för ett förvaltningsområde eller ämbetsverk. I de här avtalen överenskoms mer detaljerat om till exempel lönesystem som tillämpas i ämbetsverken, om förtroendemän och deras ersättningar samt om arbetstidsfrågor. 

Då avtal på ämbetsverksnivå förhandlas är personalens företrädare huvudsakligen  antingen huvudförtroendemannen, förtroendemannen eller Pros ansvariga branschombudsman. 

Pros intressebevakning svarar för förhandlingsverksamheten på statens centralnivå samt koordinerar och stöder förhandlings- och avtalsverksamheten på ämbetsverksnivå. 

Hur skiljer sig anställnings- och tjänsteförhållanden från varandra?

Den största skillnaden mellan tjänsteförhållande och anställningsförhållande är användningen av offentlig makt. I uppgifter där man använder offentlig makt, bör det vara personal i tjänsteförhållande. Personer i tjänsteförhållande fattar till exempel i tjänsten beslut som gäller enskilda medborgare. 

Till tjänsteförhållandet hör tjänsteansvar, med vilken de som använder offentlig makt kontrolleras.

En tjänsteman ansvarar för lagenligheten i sin tjänsteutövning. Om hon eller han lämnar sin uppgift ogjord, kan hon eller han rentav anklagas för att ha brutit mot tjänsteplikten.  

Man utnämns till en tjänst

Ett anställningsförhållande överenskoms alltid med ett avtal mellan två parter. Ett tjänsteförhållande uppstår inte genom avtal som ett arbetsavtal, utan tjänstemannen utnämns till tjänsten med myndighetens ensidiga beslut. 

Man lediganslår huvudsakligen en tjänst offentligt. Ett anställningsförhållande är för sin del ett avtalsförhållande mellan två parter och lagen förpliktar inte arbetsgivaren att lediganslå arbetsplatsen offentligt. Ansökningsprocesserna skiljer sig knappt från varandra.

Om nya anställningsförhållanden bestäms det enligt arbetsgivarens ekonomiska situation, medan tjänsterna grundas inom ramen för ämbetsverkets budget. 

Tjänsteförhållande tryggar bättre än lagen

Såväl i arbets- som i tjänstekollektivavtal finns det bestämmelser som lagen inte alls tar ställning till. I tjänste- och arbetskollektivavtal bestäms till exempel om arbetstidsersättningar, semesterpenning, lön för sjuktid och under moderskapsledighet.  

Läs också:

Virka- ja työsuhteet vertailussa: erot ja yhtäläisyydet

Pron neuvottelemat virkaehtosopimukset (avtalen på svenska är alla i en gemensam lista)