Pension | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pensionsreformen

Pensionsreformen trädde i kraft 1.1.2017. Den nedre åldersgränsen för ålderspensionen stiger för dem födda år 1955 och senare. Åldersgränsen höjs från nuvarande 63 år med tre månader per åldersgrupp, eller med andra ord födelseår, tills ålderspensionens nedre gräns är 65 år. För år 1955 födda är den nedre gränsen för ålderspension alltså 63 år och tre månader och för år 1956 födda 63 år och sex månader. Den nedre åldersgränsen höjs på det här sättet med tre månader per gång, tills den för personer födda åren 1962–1964 är 65. För dem som är födda år 1965 och senare anpassas ålderspensionens nedre åldersgräns till ändringen i livslängd och åldersgränserna preciseras i framtiden.

Om personen inte söker ålderspension vid lägsta möjliga ålder för ålderspension, utan fortsätter i förvärvsarbete och söker inte pension, görs en uppskovsförhöjning till den intjänade pensionen.

Partiell förtida ålderspension

I och med pensionsreformen slopas deltidspensionen och ersätts av partiell förtida ålderspension. Den kan man få tidigast som 61-åring. Vid sidan om partiell förtida ålderspension kan man arbeta fritt utan arbetstids- och inkomstgränser, men man måste inte deltidsarbeta. Den partiella förtida ålderspensionen minskar intjänad pension.

Arbetslivspension

I arbetspensionsreformen ingår även en annan ny pensionsform, arbetslivspensionen. Den kan beviljas personer som fyllt 63 år och som har en minst 38 år lång arbetspensionsförsäkrad yrkesbana, med arbete som medför slitage och belastning. Dessutom förutsätts att personens arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom eller skada, men likväl inte i den mån att den skulle berättiga till full invalidpension. Arbetslivspension kan beviljas personer födda år 1955 och senare.

Invalidpension

Invalidpension kan också beviljas person som inte ännu är i ålderspensionsålder och vars arbetsförmåga är nedsatt till följd av sjukdom eller skada minst 3/5,  i minst ett år utan avbrott. Om personens arbetsförmåga bedöms vara nedsatt 2/5 men mindre än 3/5, kan hon eller han beviljas delinvalidpension. Invalidpension kan också beviljas som rehabiliteringsstöd för viss tid eller partiellt rehabiliteringsstöd. 

Mera information om pensionsreformen finns på adressen www.elakeuudistus.fi. Närmare information om arbetspensioner finns på webbplatsen Arbetspension.fi.

Mera information om pensioner och att söka dem får du från det pensionsbolag där arbetsgivaren försäkrat sina anställda. Pensionsskyddscentralen ger också information.