Arbetsolycksfall | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetsolycksfall

Lagen förpliktar arbetsgivaren att försäkra sin personal i fall av olycksfall. Alla som arbetar i anställningsförhållande är i regel berättigade till det skydd olycksfallsförsäkringen ger.

 

Med arbetsolycksfall avses vid arbete eller omständigheter som beror på arbetet skedd

 • skada eller sjukdom som plötsligt eller oförutsägbart orsakats av yttre faktor

 • olycka då personen i anslutning till arbetet försöker skydda eller rädda människoliv eller arbetsgivarens egendom

 • skada eller sjukdom som uppstått av misshandel eller annan persons avsiktliga handling.

Som arbetsolycksfall kan också ersättas skada som uppstått under högst ett dygn till följd av upprepad arbetsrörelse. Sådana skador kan vara till exempel sjuka senor eller muskler.

 

Arbetsgivarens skyldigheter

Vid olycksfall ska arbetsgivaren:

 • utan dröjsmål meddela arbetarskyddsmyndigheterna, polisen och försäkringsbolaget ifall olyckan leder till svår skada eller död

 • meddela också Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) då det är fråga om elolycksfall

 • ordna en undersökning

 • ordna diskussion efteråt i arbetsgemenskapen då det är fråga om allvarligt tillbud

 • (om möjligt) genast ge försäkringsintyg till den instans som sköter den skadade

 • göra olycksfallsanmälan till försäkringsbolaget om alla olycksfall som man antar att försäkringen ersätter.

 

Bra att veta för olycksfallsoffret

Då olyckan är framme bör den skadade:

 • genast meddela om olyckan till arbetsgivaren eller närmaste chef

 • be arbetsgivaren om försäkringsintyg. Hälsocentralerna/sjukhusen sköter gratis de arbetsolycksfallspatienter som uppvisar intyg.

 • ge arbetsgivaren de uppgifter som behövs i olycksfallsanmälan

 • säkra sig om att arbetsgivaren sänder anmälan vidare

 • ansöka om ersättning ifall arbetsgivaren inte sakenligt vidarebefordrar anmälan on olycksfallet.

Mera information om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats.