Arbetsnedläggelse | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Vad betyder strejkbelagt arbete?

Pro har strejkbelagt separat utsedda arbetsplatser i vissa avtalsbranscher.  Det här betyder att på de här arbetsplatserna omfattas arbetena som hör till ifråga varande kollektivavtals tillämpningsområde av arbetsnedläggelsen och ingen får utföra dem.

Hur gör de som är i skiftarbete?

Det väsentliga är när arbetsskiftet börjar. Arbetsnedläggelsen omfattar arbetsskift som börjar en bestämd tid, vilket bestämts separat.

  • Om ditt arbetsskift börjar före tidpunkten då arbetsnedläggelsen börjar, gör du ditt arbetsskift normalt. Skiftet görs fastän det skulle fortsätta över tidpunkten då arbetsnedläggelsen börjar.  
  • Om ditt arbetsskift skulle börja inom de klockslag som bestämts för arbetsnedläggelsen, går du inte till ditt arbetsskift.
  • Om ditt arbetsskift börjar efter de klockslag som bestämts för arbetsnedläggelsen, gör du ditt arbetsskift normalt.

Och övertidsförbudet, är det fortfarande i kraft?

Läs mer om övertidsförbud här.

Vad betyder förbud mot skiftbyte?

Under förbud mot att byta skift avtalar inte tjänstemännen med arbetsgivaren om att byta arbetsskift. 

Ska jag meddela arbetsgivaren att jag är med? 

Det behöver du inte. Fackförbundet Pro har gett behövliga varsel till riksförlikningsmannen och arbetsgivarförbundet.

Min arbetsgivare frågar om jag kan distansjobba under arbetsnedläggelsen. Vad svarar jag?

Också distansarbete är strejkbelagt, så du gör inte heller det under arbetsnedläggelsen.

Arbetsgivaren hotar eller gör namnlistor över dem som deltar i arbetsnedläggelsen. Vad gör jag?

Vi godkänner inte sådan verksamhet, meddela genast om saken till din förtroendeman, som är i kontakt med Pros regionkontor.

Hoten är ogrundade och man får inte göra namnlistor. För deltagande i laglig stridsåtgärd följer inget straff åt någon, för arbetstagarna har laglig rätt att delta i strejk.

Deltar bara Pros medlemmar i arbetsnedläggelsen eller alla oberoende av förbund?

På arbetsplats som omfattas av arbetsnedläggelse går alla sakkunniga, chefer och tjänstemän i strejk, oberoende av om de är medlemmar i Pro, i någon annan organisation eller är oorganiserade.

Jag är inte säker på om jag arbetar i ett företag som omfattas av arbetsnedläggelse? Vad gör jag?

Kontrollera situationen genom att kontakta din förtroendeman eller branschombudsmannen i din region.

Jag arbetar i en bransch som omfattas av arbetsnedläggelse, men min arbetsgivare hör inte till arbetsgivarförbundet. Deltar jag i arbetsnedläggelsen?

Du deltar i arbetsnedläggelsen om du arbetar på arbetsplats och i avtalsbransch som omfattas av den. Uppgiften borde hittas i ditt eget arbetsavtal. Du får mera information genom att kontakta din förtroendeman eller branschombudsmannen i din region.

Kan arbetsgivaren samla in min telefon eller dator om de är naturaförmån?

Under arbetsnedläggelse är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön. Arbetsgivaren behöver inte heller betala naturaförmåner, som är en del av lönen. Sålunda kan bil-, lunch- och telefonförmån tas bort under strejktiden – också de redskap som i praktiken erbjuder användning av förmånen. Du har väl också meddelat din privata e-post till förbundets medlemsregister.

I strejksituationer sänder Pro e-post både till den första och andra e-posten, om medlemmen uppgett båda. Så kallad normal information går bara till en e-postadress (= den e-postadress medlemmen meddelat som primär), så om medlem vill ha meddelandena till sin privata e-post, borde han eller hon meddela den som sin primära (första) e-post.

Kan jag använda företagshälsovården under arbetsnedläggelse? 

Ja, det kan du.

Kan arbetsgivaren förvägra dem som deltagit i arbetsnedläggelsen resultatlön?

Det är fråga om stridsåtgärd som fackförbundet fattat beslut om. Man kan inte på grund av att tjänstemän deltar i arbetsnedläggelse utlyst av fackförbund förvägra dem resultatlön. 

Det har meddelats att min arbetsplats omfattas av arbetsnedläggelse, men inte en enhet som hör till samma koncern. Vad beror det på?

Företagen som omfattas av arbetsnedläggelse har huvudsakligen valts enligt den principen, att på ifråga varande arbetsplats deltar också arbetarna i arbetsstridsåtgärderna och där finns en Pro-förtroendeman.

Arbetsgivaren påstår att arbetet inte är i strejk utan Pros medlemmar.

Vi har meddelat arbetsgivarförbundet och riksförlikningsmannen att arbetsnedläggelsen uttryckligen gäller uppgifterna i enlighet med tjänstemännens kollektivavtal.

Vi har två samma företags fabriker på orten, gäller arbetsnedläggelsen båda?

Arbetsnedläggelsen omfattar i anmälan nämnda företags alla tjänstemannauppgifter på ifråga varande ort, såvida samma kollektivavtal tillämpas på dem.

Vad om lördag meddelats som strejkdag, men den inte är arbetsdag?

Ibland meddelas strejken omfatta också lördag, så att arbetsgivaren inte tillfälligt kan ändra arbetstidsschemat och på lördag låta utföra arbete som blivit ogjort på grund av strejken.

Betalas det strejkbidrag till studerande?

Det betalas strejkbidrag till alla våra studerandemedlemmar för förlorade arbetsskift. Det vill säga såväl åt medlem i grundförening och studerandeföreningen, ifall man har inkomstförlust för. arbetsskiftet.  

Hur balanserar jag min ekonomi vid arbetskonflikt?

Du är väl i så god tid som möjligt före arbetskonflikten i kontakt med din egen bank eller penninginrättning för att ansöka om frihet från amortering för eventuella lån.

OP rekommenderar att man är i kontakt med den egna banken och förhandlar om att skjuta på amorteringarna av de nuvarande lånen. På grund av de låga räntorna beviljas inte särskilda strejklån, men ägarkundernas övriga förmåner finns på bankens webbplats.

Nordea erbjuder medlemmarna i fackförbund en riktad kredit vid avbruten lönebetalning (3 mån. euribor + 4,00 %). Vid arbetskonflikt och permitteringar är det möjligt att förhandla om avkortningsfrihet för nuvarande ansvar i Nordea.

I Danske Bank behandlas amorteringsfrihet separat för var kund. Banken uppmanar att ta kontakt med dem.

Ledigheter och annan frånvaro under arbetsnedläggelse

Om du under arbetsnedläggelse har någon annan frånvaro, anses frånvaron bero på den orsak som inträffat först. Det är fråga om den så kallade principen om tidsprioritet.  

Om du är på semester och den har börjat före arbetsnedläggelsen, är du på semester. Då semestern slutat ansluter du dig till arbetsnedläggelsen om den ännu pågår. Om arbetsnedläggelsen börjar före din semester, flyttas semestern för att hållas senare. Du kommer överens med din chef om ny tidpunkt för semestern efter arbetsnedläggelsen.

Om du insjuknar och din sjukledighet börjar före arbetsnedläggelsen är du sjukledig med lön och då den upphört ansluter du dig till arbetsnedläggelsen.  Om du insjuknar under arbetsnedläggelsen, anses frånvaron bero på arbetsnedläggelsen. Lön för sjukledighet och lönebetalningsperioden börjar löpa då arbetsnedläggelsen upphört.

Också i fråga om moderskapsledighet följer man principen om tidsprioritet. Om din moderskapsledighet (och därmed arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet) börjat före arbetsnedläggelsen inletts, betalas det lön normalt under moderskapsledigheten – och därmed också under arbetsnedläggelsen. Om din moderskapsledighet börjar under arbetsnedläggelsen är arbetsgivaren inte skyldig att betala moderskapsledighetslön före arbetsnedläggelsen upphör. Moderskapsledighetens avlönade period förbrukas likväl inte under arbetsnedläggelsen. Arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet flyttas bara fram till tiden efter arbetsnedläggelsen. För faderskapsledighetens del förfar man på samma sätt som för moderskapsledighet.

Arbetsnedläggelse, strejk eller blockad inverkar inte på villkoren för överenskommen studieledighet. Studieledighet bestäms enligt lagen och förordningen om studieledighet.  

 

Bli medlem här