Anställningsförhållande för viss tid | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Anställningsförhållande för viss tid

Arbetsavtal ingås antingen tills vidare eller för viss tid. I arbetsavtal för viss tid ska nämnas orsak till tidsbundenheten och anställningsförhållandets längd.

 

Enligt arbetsavtalslagen är huvudregeln att arbete utförs i anställningsförhållande som varar tills vidare.

Ett tidsbundet avtal kan ingås bara om det finns grundad orsak för det. En sådan orsak kan vara vikariat på grund av annan arbetstagares frånvaro.

Om arbetsavtalet är tidsbundet kan arbetstagaren inte sägas upp före avtalet löper ut.

Arbetstagaren kan inte heller säga upp sig så länge det tidsbundna avtalet är i kraft. Vanligen kan man likväl komma överens om det mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om det i arbetsavtalet skilt överenskommits om prövotid kan avtalet hävas under prövotiden trots att det är tidsbundet.

Upprepad användning av tidsbundna arbetsavtal utan grundad orsak är förbjuden. Om arbetskraftsbehovet är bestående ska arbetet utföras i anställningsförhållande som är i kraft tills vidare.

Med begränsning av länkandet av tidsbundna arbetsavtal vill man trygga löntagarnas uppsägningsskydd i en situation då det inte finns grund för upprepade tidsbundna avtal.

Om det inte framkommit någon saklig grund för användning av tidsbundet arbetsavtal, anses arbetsavtalet vara tills vidare trots tidsbundenheten.

Förmåner i anställningsförhållande för viss tid

Om arbetsgivaren och arbetstagaren ingått flera oavbrutet på varandra följande tidsbundna arbetsavtal, eller arbetsavtal som fortsätter med endast korta pauser, intjänar arbetstagaren bland annat semester och löneförmåner som baserar sig på anställningsförhållandets längd.

Arbetsavtalslagen begränsar inte ingåendet av tidsbundet arbetsavtal på arbetstagarens eget initiativ.

Mera information om anställningsförhållanden för viss tid finns på webbplatsen för offentliga arbets- och näringstjänster.