Pros solidaritetsprojekt | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros solidaritetsprojekt

Pro förverkligar huvudsakligen sin solidaritetsverksamhet via Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK. SASK får sin finansiering av utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete och av de finländska fackförbunden. Pro har projekt i Afrika, Asien och Latinamerika. Våra projektpartner är huvudsakligen internationella yrkessekretariat (global union federation) och lokala fackförbund.

Pro stöder SASK

Kärnan i Pros solidaritetsengagemang är tryggandet av ILOs grundrättigheter i arbetslivet för alla arbetstagare samt att skapa demokratiskt och ekonomiskt självständiga fackförbund. Centrala grundrättigheter i arbetslivet är enligt ILO förbud mot användning av barn- och slavarbetskraft, avskaffande av diskriminering samt organiserings- och förhandlingsfrihet för fackförbunden. Ofta upprepade teser är ’rejält arbete’ (decent work) och ’lön som räcker till att leva’ (living wage), vilka även Pro främjar med sina projekt.

Utvecklingsländerna kan grovt delas in i två grupper, de minst utvecklade länderna (LDC, least developed countries) och medelinkomstländerna (middle income countries). Den sistnämnda gruppen delas ofta i ytterligare två delar, länder med lägre och högre inkomstnivå. FN upprätthåller en lista över LDC-länderna.

Förutom ett lands genomsnittliga inkomstnivå är en central indikator ginikoefficienten, som mäter jämlikheten i inkomstfördelningen. Den beskriver förhållandet mellan antalet fattiga och rika. I till exempel Indien är ginikoefficienten mindre än i USA, det vill säga inkomstfördelningen är jämnare i Indien. I de nordiska länderna är ginikoefficienten lägst i världen, vilket betyder att inkomstfördelningen är rätt jämn.

OECD:s biståndskommitté DAC (DAC, Development Assistance Committee) är ett av världens viktigaste organ som fastslår och upprätthåller normer för internationell utvecklingshjälp. I DAC är de 24 länder som ger mest utvecklingshjälp med, däribland Finland.

Fackförbunden i Afrika i gång

I Afrika finns det antalsmässigt flest LDC-länder. Fackförbundens verksamhetsförutsättningar är ofta mycket begränsade. Å andra sidan finns det på kontinenten också några synnerligen starka fackförbund, såsom i Sydafrika. I Afrika söder om Sahara finns många länder med ett mycket stort antal insjuknade i HIV och AIDS. I några länder är till och med hälften av den vuxna befolkningen sjuka. Till följd av den stora absoluta fattigdomen är även antalet interna gästarbetare stort i Afrika. Pros projekt i Afrika koncentreras ofta till att bygga upp och upprätthålla fackförbundens grundfunktioner samt att stöda dem som är i den allra svagaste ställningen. 

Avtalen i skick i Asien

I Asien är många stora utvecklingsländer, såsom Kina, Indien och Indonesien, utvecklingsländer med medelinkomst. Ändå bor det de allra fattigaste medborgarna i Asien. I många länder begränsas fackförbundens verksamhetsförutsättningar av odemokratisk partipolitik eller en stor splittring. Många finländska företag har placerat sin affärsverksamhet till Asien, likaså många multinationella industriföretag. I Asien koncentreras Pros projekt ofta till att utveckla fackförbundens strukturer, påverka i multinationella företag eller förbättra kollektivavtalskulturen.  

I Amerika är fackförbunden pressade

Många Latinamerikanska länder, såsom Brasilien, Argentina och Mexiko, är redan utvecklingsländer med högre inkomstnivå. Finländska och andra multinationella företag har produktionsanläggningar i de här länderna. Länderna i Centralamerika är huvudsakligen utvecklingsländer med lägre medelnivå och i dem finns det inte motsvarande industriell verksamhet. I flera länder i Centralamerika är fackföreningsverksamhete politiskt reglerad, såsom i Mexiko, är demokratiska fackförbunden verkligt pressade. Ländernas politiska stabilitet har varierat och fackets ställning med det. Å andra sidan finns det till exempel i Brasilien mycket bra fungerande och betydelsefulla förbund. Inte heller där uppfyller kollektivavtalens förhandlingssystem uppfyller inte ILOs grundrättigheter. I Latinamerika koncentrerar sig Pros projekt ofta på att effektivera fackföreningsverksamheten på nationell nivå och stöda kollektivavtalsverksamheten samt påverka i multinationella företag.